MAGLAJ

sl1

Maglaj, panorama

sl1

Maglaj, stari utvrđeni grad

Etimologija

1408. Maglay, poimeničen pridev *mьglъjь ‘maglen’ (Skok II 353b, up. polj. mgły). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

44° 32’ N, 18° 5’ E   
Mesto u BiH.

Istorijat

Nalazi se na desnoj obali reke Bosne blizu Doboja, ispod planine Ozren. Najprostraniji srednjovekovni bosanski utvrđeni grad kod istoimenog mesta.
Maglajska župa i grad prvi put se pominju u povelji kralja Žigmunda iz 1408, a grad sam 1503. i već tada u turskoj vlasti (grad i nahija). Turci su, u sklopu krajiške odbrane, osnovali 1730. Maglajsku kapetaniju koja je obuhvatala područje ograničeno Sprečom od ušća u Bosnu do Sapave, Turijom, Krivajom i Gostovićem.
Austrijanci su ga nakratko osvajali u dva navrata: 1697. i 1789. Vojnici Maglajske kapetanije učestvovali su 1806. i 1813. u borbama koje su se za vreme Prvog srpskog ustanka vodile u Srbiji.

Epski kontekst

U pesmi, glavni grad banovine koju požeški ban Milutin (XIV v.) iz Dragačeva dobije od cara Stefana Dušana kao nagradu za trogodišnju službu u ratu protiv Bugara (kod Velbužda 1330).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1954Крешевљаковић, Хамдија & Капиџић, Хамдија: Стари херцеговачки градови, Наше старине II, Сарајево.  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [245]  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]