MADŽAR

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

Teško je odrediti gde bi moglo biti i šta je mesto koje se pominje u ovim pesmama: u SM 94 Marko ide u Madžar grad kod Filipa Madžarina (iz Prilepa preko Sitnice; Sitnica je blizu Madžara; u drugim pesmama Filip Madžarin se kaže iz sela Višnjice kod Beograda); u MH II, 62 grad Madžar se samo pominje i ne kaže se gde je, nego se Relja Krilati predstavlja da je Madžarin iz Madžara grada. Kako se ubikacija na osnovu tekstova ne može pouzdano postaviti, ostaje otvorena mogućnost da se misli na zemlju Mađarsku koja je – u skladu sa epskom poetikom – prepevana u „veliki grad”.
Takođe je moguće da je u pitanju mesto Mađare kod Suve Reke (Srbija), tako nazvano po mađerima, srednjovekovnim kuvarima (od grč. mager). U oblasti Brankovića ovo mesto se pominje 1455, što bi vrlo dobro odgovaralo hrišćanskoj pesmi (SM 94).

U današnjoj Srbiji ima najmanje 12 mesta sa ovakvim ili sličnim imenom:; takođe i Madžari (pl.): kod Pljevalja (Crna Gora), kod Petrinje (Hrvatska) i kod Skoplja, njegovo predgrađe (Makedonija).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [245]  cobiss
book1981Пешикан, Митар: Из историјске топонимије Подримља, Ономатолошки прилози II, 1-92.  cobiss
book1999Лексикон српског средњег века, приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999.  [s.v. Мађупци]  cobiss