TRNOVAC

sl1

Trnovac, južna Srbija

sl1

Trnovac u Lici

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Hrišćanska pesma za selo Trnovac vezuje ime Radojice Babića (Vuk IX, 26) u kontekstu bosanskohercegovačke bune 1855–1862. U muslimanskim pesmama Trnovac je očigledno u Lici i vezuje se za Budalinu Tala:

Još mu reče lički Mustajbeže:
„Držat ću te kao i svoje d’jete,
Ti ’š mi biti baš-čauš na Lici,
I evo ti deset kuća kmeta
U Trnovcu Lici na obali,
Beg će tebi kulu ozidati” (MH III, 6:538–543).

Talini dvori u Trnovcu pominju se i u svim drugim muslimanskim pesmama (MH IV, 28, 29, 37, 39, 43; EH 6). U EH 1 Talino ime se javlja u obliku „Ibrahim Tale sa Trnovca”. Tako se za ovog epskog junaka vezuju čak dva ojkonima (vide ad ).

Još i: sela u pčinjskim i pećkim pomenicima; selo kod Knjaževca; staro mesto ispod Donje Hotče – Srbija; u Turopolju; u Varaždinskoj županiji; kod Kostajnice – Hrvatska; mesto kod Kratova (Makedonija).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1903Дедијер, Јевто: Билећске Рудине, Српски етнографски зборник II, 5.  [352]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [400]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:316]