TREŠNJEVO

Atribucija

Geografski položaj

42° 38’ N, 18° 45’ E   
Selo u plemenu Velje Cuce (Crna Gora).

Istorijat

Smešteno je u istoimenom polju, a deli se na Gornje (na jugu) i Donje polje (na severu). Selo je počelo da se naseljava krajem XVIII v. Do toga je vremena i Trešnjevo, kao i sav ostali severni deo sadašnje cucke oblasti, bilo većinom sasvim pusto zbog opasnosti od turskih četa.

Epski kontekst

Pesma Vuk VIII, 61, koja izričito navodi kao predmet pevanja bitku na Grahovu 1838, opeva i „preuranjenu” smrt Smail-age Čengića (za koga se zna da je poginuo dve godine kasnije):

Od uskoka vojsku pokupiše,
Na Mletičak s vojskom dolaziše
Kod čadora Smaila Čengića.
Bješe silni Čengić počinuo,
Počinuo zelenoj livadi,
Udariše Novica i Šujo.
Na’še agu jadi iznenada,
Posjekoše silna Čengić-bega,
Pos’ječe ga Aleksiću Mirko
Sa Malinska gnjezda sokolova (Vuk VIII, 61:839–848).

Smail-aga Čengić zaista jeste poginuo na Mletičku, ali 1840, pa je moguće da je pogrešan datum u početnim stihovima pesme dospeo tu zabunom, pod utiskom sećanja na crnogorski poraz na Grahovu 1836, gde je vojnička pobeda pripala Smail-agi (upor. Vuk IV, 57, 58, 59; SANU IV, 32, 33, 34, 35, 36).
U svim ostalim pesmama pominje se kao polje (Vuk IV, 52; Vuk VIII, 27, 54, 73; SANU IV, 29; SM 46), odnosno maleno polje (Vuk IV, 52:35).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss