TODORNIK

Etimologija

Prisvojni pridev od ličnog imena, u pesmi izvrnuto prema Rudnik. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Pesma KH I, 21 pominje grad u «kaurskoj zemlji» u okolini Aršana, koji bi mogao biti isto što i Aržano kod Gabele (vide), da nema odrednice « na Rudniku »:

Kad pukoše topi na Aršanu,
Otpukoše na Karalimanu,
Na Rudniku i na Todorniku,
I ostalim gradovima redom;
Sva s’ kaurska zemlja upalila (1164–1168).

Po svoj prilici ovaj je Aršan isto što i Oršan/Oršava (vide), čime se Todornik smešta negde u Srbiju. Po zvučanju, moglo bi se pomisliti da je u pitanju zlatiborski vrh Tornik (1490 m) na levoj obali Crnog Rzava. Zlatibor je, međutim, daleko od Rudnika (a i ne zna se da je na Torniku ikad bio utvrđeni grad sa topovima), pa bi ovakva signalizacija bila teško izvodljiva. Ostaje mogućnost da je naziv grada izveden prema imenu njegovog držaoca, što upućuje na Stalać. Ovome se protivi vremenska neusklađenost budući da se vojvoda Todor od Stalaća javlja u sižeima vezanim za despota Đurđa i despoticu Jerinu (XV v.), definitivno pre doba ličkog Mustaj-bega (XVII v.).

Još i: Tudorci, selo između Morave i Kučajne (Srbija); Tudorče, selo u Toplici (Srbija). Oba mesta se pominju u srednjem veku.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1943Lopašić, Radoslav: Bihać i bihaćka krajina, 2. izd. Zagreb.  [223-225]
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [395]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:323]