PETROVARADIN, Varadin

sl1

Petrovaradin na Dunavu

sl1

Peterwardein (William Henry Bartlett, 1809 - 1854)

Istorijski nazivi

Cusum, Varadinopetri, Peterwardein, Pétervárad, Peterwarde

Etimologija

1237. Peturwarod, mađ. Pétervárad ‘Petrov gradić’, po mađ. vlastelinu s početka XIII v. (Kiss 510b). (A.L.)

Atribucija

Petrovaradin

Varadin

Geografski položaj

45° 14’ N, 19° 52’ E   
Grad u Srbiji.

Istorijat

Nalazi se na Dunavu, u Sremu, i ima srednjovekovnu ugarsku tvrđavu sazidanu 1330–1340. Turci su je osvojili 1526. („vьzetь carь Suleimanь Varadinь na Dunavu”).*
U XVI i XVII v. Petrovaradin zadržava isti status i pod novim gospodarima. Iako je bio u unutrašnjosti zemlje, zbog važnosti rečnih puteva održavan je kao grad sa posadom. Najstarija vest o posadi u Varadinu datira iz 1529. Od svih sremskih tvrđava koje se nalaze u relativnoj blizini Beograda, jedino su Petrovaradin i Irig imali stalnu vojnu posadu.
Tvrđavu Austrijanci prvi put osvajaju 1687, a konačno 1691. Sačuvan je i plan Varadina neposredno po osvajanju. Tvrđava se sastojala od današnje gornje tvrđave prema Dunavu, a na mestu mosta koji je pre Drugog svetskog rata srušen nalazila se jedna mala palanka. Na levoj obali Dunava bilo je malo ozidano utvrđenje. U doba mira obezbeđivalo je prevoz, a u doba rata branilo most. Današnja tvrđava u celini je austrijsko delo, nastalo posle varadinskog rata (1716-1718).
Najranije vesti o varoši koja se prostirala pod tvrđavom potiču iz 1546. S obzirom na veliki značaj varadinske skele, hrišćani su obavljali određene poslove vezane za njeno normalno funkcionisanje. U vreme rata bili su angažovani oko mosta preko Dunava.

Epski kontekst

Pesme pominju u Petrovaradinu vezirovog sina Ahmedbega (MH IV, 49), a u Varadinu Vuču dženerala (Vuk II, 42), bana Petra (Vuk II, 81), Čupu kapetana (Vuk VIII, 33) i dr. Za bana Petra iz pesme smatra se da je zapravo Petar Doci, ugarski vojvoda, koji je za vreme kralja Matije bio zapovednik i u Jajcu.
Posebno, za grad Varadin vezuje se – u starije epsko doba – skupocena i zanatski vrhunska roba:

Te donesi onu čašu zlatnu,
Štono sam je skoro kupovao
U bijelu Varadinu gradu
Od đevojke mlade kujundžijnke,
Za nju dao tovar i po blaga (Vuk II, 32:70–74)

a u novije, doba bune protiv dahija, preko Varadina se održavala veza sa Bečom i nabavljalo oružje i municija za ustanak:
Dok pogubim Crnoga Đorđija
Iz Topole sela ponosita,
Koji s Bečkim trguje ćesarom,
On je kadar svu džebanu kupit’
Od bijela grada Varadina,
I oružje, što je za potrebe,
On je kadar na nas zavojštiti,
On caruje a ja subašujem (Vuk IV, 24:229–236).


Petrovaradin se javlja i u lirskim pesmama gde može imati zanimljivu komparativnu funkciju:
Belo lice vredi Subotice,
Obrvice vrede Kamenice,
Čarne oči Pešte i Budima,
A persona grada Varadina (Vuk I, 789:5-8)
.

Takođe i: Varadin kod Medveđe (Srbija).

Literatura

bookРадонић, Јован: Путовања Евлије Челебије по српским и хрватским земљама, Годишњица Николе Чупића, 1910, XXIX, 33-101; 1911, XXX, 259-291; 1912, XXXI, 233-297.  [1912:292, nap. 12]
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [409]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:102*]
book1976Зиројевић, Олга: Цариградски друм од Београда до Будима у XVI и XVII веку, Нови Сад.  [100-104]  cobiss
book1977Ђурић, Војислав: Антологија народних јуначких песама, СКЗ, Београд.  [714]  cobiss