VELES, Velez

sl1

sl1

Istorijski nazivi

Vilaz-ora, Ćuprili, Titov Veles

Etimologija

1019. u povelji Vasilija II Velessós. Predsl. Byláz ōra verovatno je složeno ime, čiji se drugi deo poredi sa alb. urë ‘most’ (up. tur. naziv Köprülü!), a u slovenskim ustima odrazio se, grčkim posredstvom (b > v), samo prvi član, možda uz asocijaciju na slovenskog boga Velesa. (A.L.)

Atribucija

Veles

Velez

Geografski položaj

41° 42’ N, 21° 46’ E   
Grad na Vardaru, u Makedoniji.

Istorijat

Stari grad južno od istoimenog mesta u Makedoniji, u Velikoj klisuri niže ušća Topolke. Pominje se još 216. pre n.e. kao dardansko mesto Byláz ōra, locirano nešto južnije od današnjeg Velesa. Pod rimsku vlast došao je 168. pre n.e. U srednjem veku nad njim su vladali Vizantinci, Bugari, Srbi.
Kada su krstaši početkom XIII v. osvojili Konstantinopolj, bugarski car Kalojan je iskoristio priliku da zavlada istočnom Makedonijom, a već 1205. bili su u njegovoj vlasti i Veles i Ohrid. Pod vrhovnom vlašću Nemanjića bio je od 1208. do 1213, a posle toga u rukama Stefana Dečanskog, cara Dušana i, najzad, despota Olivera. Turci su ga osvojili kad i Makedoniju.
Današnji Veles je 52 km nizvodno od Skoplja. Ima veliki broj srednjovekovnih manastira. U XVII v. bila je u njemu vladičanska stolica.

Epski kontekst

Pesma ga pominje u kontekstu boja na Deligradu 1806. (SM 63), a kod Vuka II, 30 javlja se u neistorijskom kontekstu („Nahod Momir”).

Literatura

book1887Ковачевић, Љубомир: Велес, Браство I, Београд, 21-23.
book1922Костић, Коста: Наши нови градови на југу, http://sr.wikisource.org/sr-el/Наши_нови_градови_на_југу  cobiss
book1959Sokoloski, M.: Gradot Veles vo periodot od okolu 1460-1544 godina, Glasnik INI (Skopje) 2, 147-176.  [147-176]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:567]