SMRČANI

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Istorijat

Mesto u BiH. U izvorima iz XIX v. javlja se kao selo u Hljevanjskoj (Livanjskoj) župi. Na današnjim geografskim mapama nema mesta sa takvim imenom. Postoji, međutim, mesto Smričani u Federaciji BiH (43° 46' N, 17° 5' E) koje se zaista nalazi u Livanjskoj župi, blizu Zagoričana i samog Livna.

Epski kontekst

U pesmi, mesto blizu Livna:

Kad sam pošo od Hlivna bijela,
Ja udarih na Smrčane ravne (MH III, 18:325–236)

u kome je kula Smail-alajbega i u kuli njegova lepa kći Zlatija.
Današnji Smričani mogli bi biti ikavska varijanta starijeg Smrčani.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:135]