SLIBUR

sl1

Ostaci starog grada Širina (1318) u današnjem Vilagošvaru

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

Pesma (SANU III, 63) pominje Dmitra od Slibura, najmlađeg od četiri hajduka u Vezenki planini (uz Mandušića Vuka, Šandića Jovana i Kraljevića Marka). Pod ovim imenom, na savremenim geografskim kartama ne javlja se nijedno mesto. Ostaje mogućnost da je pravi ojkonim drukčiji, odnosno da je u epskoj interpretaciji bitno preinačen (po ugledu na Kinburn – Kniburnik, Lerin – Lorin, Modon – Modun, Solun – Seljanik i sl. – vide). Time se njegova ubikacija dodatno otežava.
Pojava Kraljevića Marka u ovom okruženju možda i nije tako neosnovana kako se čini zbog izrazitog anahronizma. Dmitar bi mogao biti brat Markov koji je, u službi kod ugarskog kralja, bio vlastelin Vilagošvara, današnjeg Širina u Rumuniji.

Literatura

book2002Фостиков, Александра: О Дмитру краљевићу, Историјски часопис XLIX, Београд, 47-65.