SLATINA

Etimologija

Čest toponim, od slatina < praslov. *soltina ‘izvor slane, kisele vode’, u vezi sa slan, so(l).

Atribucija

Epski kontekst

1. Više mesta sa istim imenom u Crnoj Gori.
U pesmama Vuk VIII 11, 14 i SM 42, 43, 168 radi se o Slatini u Bjelopavlićima, nekad selu (SM 42, 43; Vuk VIII 14), a nekad polju (SM 168; Vuk VIII, 11). Smatra se da je selo dobilo ime po vrsti zemlje na kojoj je osnovano, odnosno po zemljištu koje je golo i po obrdinama sa pomalo šume.
U Vuk IX, 16 radi se o selu u Morači Gornjoj. Pominje se u kontekstu pohare Kolašina 1838. i kao mesto jednog od sukoba skadarskog vezira Mahmut-paše Bušatlije i Crnogoraca, između 1785. i 1796. (SANU IV, 19).
2. Selo Slatina u BiH, između Blažuja i Osijeka u Sarajevskom polju, gde su do sredine XX v. posede imali potomci Smail-age Čengića. Pominje se u pesmi Vuk IV, 58 koja opeva Smail-aginu smrt.
U nekim pesmama iz Crne Gore pominje se kao voda:

Na Slatinu vodu dohodiše (Vuk IV, 10:185)
Treći vjetar od vode Slatine (SM 61:26).

U Crnoj Gori ima još nekoliko mesta sa istim imenom (kod Danilovgrada, Ivangrada, Mojkovca, Pljevalja i Šavnika)

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1902Томић, Светозар: Дробњак. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник I/4, 357-492.  [432]
book1908Трифковић, Поп Стјепо и Владимир: Сарајевска околина, Српски етнографски зборник V, 11.
book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss
book1954Kreševljaković, Hamdija: Naši bezisteni, Naše starine II, Sarajevo.  [83]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [358]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:125]
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  cobiss