SEOCA

Atribucija

Epski kontekst

1. Mesto u Piperima (42° 56’ N, 19° 12’ E – Crna Gora).
U okolini sela pronađene su „gomile” (ostaci paganskih nekropola), od kojih je jedna u sredini lokaliteta Gradac. Pretpostavlja se da je na mestu sa tim imenom nekada bio mali utvrđeni grad. Međutim, najveći broj gomila nalazi se u gori po imenu Kaluđerovice pored koje postoji i Kaluđerski do „sa starim i velikim zidinama od kuća, suhomeđnim i klačenim”*. U narodu se govori da su to „zidine i stajišta od staroga svijeta”.*
Pominje se kao mesto Draga Lopužine u kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840. (SANU IV, 33), kao mesto u kojem je kula Petra Vujačića (Vuk VIII, 11) i u kontekstu bitke na Krnjicama 1861. (Vuk IX, 25).
2. U SANU IV, 38 nisli se na Seoca « više Bara grada » (zapravo iznad Budve – 42° 17’ N, 18° 49’ E). To je mesto kapetana Miloša, a pominje se u kontekstu boja na Grahovcu 1858.

Još i: 1) mesto u Donjem Grblju, zapadno od Budve (Crna Gora).

Literatura

book1911Ердељановић, Јован: Постанак племена Пипера. Етнолошка расправа, Српски етнографски зборник, XVII, 241-477.  [429*]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss