SANKT PETERBURG, Petrov grad, Petarbur, Peterburg, Petrburg, Petrebur, Petribor, Petrisburg, Petrobor, Petrobur, Petroburg

sl1

Petrograd, jedan od kanala "severne Venecije"

sl1

Petrograd, spomenik osniva;u grada, Petru I Velikom (podigla carica Katarina II Velika 1782)

Istorijski nazivi

Petrograd, Lenjingrad

Etimologija

‘Grad svetog Petra’, kako ga je nazvao 1703. osnivač, car Petar I Veliki. Oblik (Sankt) Peterburg dobijen je ukrštanjem holandskog Pieterburg i nemačkog Petersburg. Slovenski oblik Petrograd koristi još Puškin, no zvanično je usvojen tek 1914, kada je Rusija zaratila protiv Nemačke, da bi 1924. bio prekršten u Len(j)ingrad (Fasmer III 252). Prvobitno ime vraćeno je nakon sloma komunizma u Rusiji. (A.L.)

Atribucija

Petrov grad

Petarbur Peterburg Petrburg Petrebur Petribor Petrisburg Petrobor Petrobur Petroburg

Geografski položaj

59° 53' N, 30° 15' E   
Grad u Rusiji.

Istorijat

Osnovan 27. maja 1703. na delti reke Neve, pod nazivom Sankt Peterburg. Smatra se jednim od najlepših gradova na svetu.
Podignut je u vreme borbi sa Šveđanima, tokom severnog rata 1700–1721. na strategijski važnom pravcu pomorske veze sa zapadnom Evropom. Na tom mestu su ruske snage nakon osmodnevne opsade osvojile jedan švedski bastion i, kako bi se sačuvale novoosvojene teritorije oko delte reke Neve, car Petar Veliki izdao je naređenje da se izgradi tvrđava nazvana po svetom Petru. Tvrđavu su gradili seljaci i vojnici, u izuzetno lošim, ratnim uslovima, ali su radovi ipak uspešno okončani do kraja 1703. Ubrzo je uz tvrđavu podignuta i jedna drvena baraka iz koje se kasnije razvio prvi kvart novog grada. Iako se oblast nije smatrala dobrom lokacijom za podizanje grada, posebno zbog čestih poplava, Petar Veliki je uprkos troškovima i gubicima nastavljao izgradnju Sankt Peterburga, shvatajući njegovu stratešku važnost. Do punog sjaja svetske kulturne metropole dovele su ga, međutim, dve žene: carica Jelisaveta i Katarina Velika.
Od 1712. do marta 1918. to je bio glavni grad Carske Rusije. U njemu je 14. decembra 1825. na Trgu Senata izbio dekabristički ustanak koji je ugušen u krvi.
Kada je prestonica vraćena u Moskvu, Sankt Peterburg je ostao i dalje centar za obrazovanje i kulturu i postao glavna baltička luka, kapija Rusije prema Zapadu.

Epski kontekst

Ruske pesme pominju Sankt Peterburg (Сан-Петербург, Санктпитер, Санкт-Питер, Петербург) kao grad novi, daleki i slavni (город славный, город славный новый, городок дальній), s povremenim hipokoristikom gradić/городок.
U srpskim epskim pesmama pominje se kao prestonica ruskog cara Petra Velikog, a vezuje se za rusko-turske ratove (SM 55, 167; SANU IV, 2), za Rakocijevu (KH I, 2) i Vučićevu bunu 1842. (SANU IV, 48), pohod Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1852. (Vuk VIII, 74) itd.

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss