NOVA SELA

sl1

Nova Sela, stari grad u Hrvatskoj

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Prema pesmi, mesto u kome zanoći hrišćanska vojska u pohodu na Udbinu i gde se sutradan povede bitka sa udbinskim braniocima, kojom prilikom Mustaj-beg bude ranjen, a njegova dva sina ubijena.
Može biti da je to sadašnji Kulen Vakuf, jer se nahija Kulenvakufska zove i Novoselska.

Još i: nekadašnje selo u Bosni s potvrdom u ispravi iz XV v. (kralj bosanski Tomaš Ostojić daje sinovima vojvode Ivaniša Dragišića s gradom Ključem „selo Nova Sela”); selo u Dalmaciji u kotaru Splitskom (Hrvatska).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [2:169]