CAZIN

sl1

Cazin 1906

sl1

Atribucija

Geografski položaj

44° 58’ N, 15° 56’ E   
Varoš u BiH. Istoimeni srednjovekovni grad. Pripadao je Kninskoj biskupiji (ustanovljenoj 1050).

Istorijat

Cazin je imao varoš (civitas) sa posebnim sudbenim stolom. Spominje se od XVI v. Posle 1522, kada su Turci osvojili Knin i kninsku biskupsku stolicu, celih 50 godina kninski biskupi boravili su u Cazinu. Grad su naizmenično držali biskup Andrija Tuškanić, Petar Keglević, biskup Petar od Ripča i ponovo Petar Keglević, ovog puta kao ban.
Turci su ga prvi put zauzeli 1539, zatim ponovo 1576. Austrijanci su ga preoteli 1578, ali ga je iste godine povratio Ferhadbeg Sokolović. Grad je ponovo utvrđen 1584.
Cazin je bio u sastavu Ostrožačke kapetanije i nije imao svog dizdara. Napušten je 1851.

Epski kontekst

Pesme ga pominju u kontekstu ropstva i oslobađanja braće Hrnjica (KH II, 54), ženidbe Bosnić-Mehmedage dvema devojkama (EH 4) i Turkinje devojke prerušene u megdandžiju (MH IV, 37).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1890Lopašić, Radoslav: Bihać i bihaćka krajina, mjestopisne i povijesne crte, Zagreb.  cobiss
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [88]  cobiss