PETRINJA

sl1

Petrinja 1695.

sl1

Petrinja, plan iz 1717.

Istorijski nazivi

Yeni Hisar

Etimologija

Izvedenica na - u ženskom rodu prema vьsь ‘selo’ od ličnog imena Petrina posvedočenog u XI v. (Skok II 649a). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

45° 26’ N, 16° 17’ E   
Grad u Pokuplju (Hrvatska). Leži 13 km j/i od Siska.

Istorijat

U izvorima se pominje od 1240. kad je od hercega Kolomana dobila status slobodnog kraljevskog grada. Knez Martin Frankopan i Doroteja Blagajska 1479. poklanjaju grad Zagrebačkom kaptolu. Taj grad je porušen posle 1563, a 1592. zauzimaju ga Turci pod vođstvom Hasan-paše Predojevića. Tada – u proleće 1592. – nastaje Nova Petrinja (tursko ime Yeni Hisar ‘novi grad’) na reci Petrišnjici, južno od Kupe, nasuprot Brestu. Nekoliko puta je opsedana i spaljivana, dok najzad nije oslobođena od Turaka 1595. i uključena u Vojnu granicu. Posle konačnog odlaska Turaka iz Hrvatske, Petrinja 1865. postaje slobodna vojna opština, 1871. stiče krajinska gradska prava, a 1872. dobija civilnu upravu.

Epski kontekst

Pesma u Petrinji pominje Bisažiju Pavla (Vuk VIII, 41) u kontekstu hrišćanskog poraza pod hrvatskom Dubicom.

Još i: Petrinja kod Bosanskog Novog (BiH).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [298]  cobiss
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [224, nap. 38]  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]