PARAĆIN, Parakin

sl1

Paraćin, panorama.

sl1

Paraćin 1912.

Istorijski nazivi

Sarmates

Etimologija

Hronološki se ranije javlja oblik prisvojnog prideva Paraćinov (brod), koji bi bio izveden od ličnog imena, up. prezime Parać. No kako je ubrzo zatim, 1452, zabeležen i kraći oblik Paraćin (trg), koji je docnije sasvim preovladao, smelo bi se pomišljati na *Paraćija kao varijantu od Paraćevija ‘sveta Petka, Paraskeva’, pridev odatle *Parać(evij)in; u tom slučaju je Paraćinov brod mogao dobiti svoj sufiks analogijom prema Kraljev brod, koji se pominje u istoj povelji. (A.L.)

Atribucija

Paraćin

Parakin
  • bez atribucije: Moravu vodu [pribrodio] na Parakinu (ER 124:50)

Geografski položaj

43° 51’ N, 21° 24’ E   
Grad u Srbiji. Nalazi se blizu Jagodine, na pruzi Beograd–Niš.

Istorijat

Paraćin je staro mesto. U doba Rima zvao se Sarmates (ova identifikacija nije sasvim pouzdana) i bio je trgovačko mesto sa postajom za promenu konja (Mutatio Sarmatorum). I Ćupriju (Horreum Margi) i Paraćin pljačkali su i rušili Goti, Avari i Huni. U srednjem veku prvi put se pominje 1372-89. kao selo »trg Parakinov brod”, nadalje poznat kao bogato trgovačko mesto i prelaz preko Morave (brod). Njegova tvrđava je bio Petrus, mali grad istočno od Paraćina i nekadašnje županovo sedište. Petrus je 1413. razorio sultan Musa i te su se razvaline dugo zvale Petruša. Pod Turcima, Paraćin se pominje kao veliko i otmeno mesto sa lepim vrtovima i utvrđenom palankom (po svedočanstvu Evlije Čelebije).
U doba austrijske vlasti (1718–1739), Paraćin je bio administrativni centar područja koje je obuhvatalo 10 nastanjenih i 15 opustelih sela.

Epski kontekst

U Vuk II, 37 navodi se kao reper za bliže određenje ubikacije manastira Ravanice, zadužbine kneza Lazara, a u ER 124 pominje se kao grad na Moravi.
Uspomena na lično ime iz kojeg je, prema prvom gore navedenom tumačenju, izveden ojkonim Paraćin nije sačuvana u epici, ali se još može naći u zagonetkama, npr.: Vila sjedi na vrh grada, / kose drži oko vrata, / čeka sina Paraćina, / dok joj dođe iz Jakina, / i donese kupu vina (kad sunce na istoku izlazi)*; Izađe vila iz peći, / pustila kosu niz pleći, / čeka sina Paraćina, / dok joj dođe iz Rudina / i donese kupu vina (plamen)** i sl.

Literatura

book1877Новаковић, С.: Српске народне загонетке, Београд и Панчево.  [161**]  cobiss
book1899Ердељановић, Ј. & Николић, Р. Т.: Трговачки центри и путеви по српској земљи у средњем веку и у турско доба, Београд.  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1971Marković, Jovan Đ.: Gradovi Jugoslavije, Beograd.  cobiss
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [65-66]  cobiss
book1986Прокић, Радослав: Средњовековна архитектура Петрушке области, Светлост – Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевац.  cobiss
book1995Михаљчић, Раде: Прошлост и народно сећање, Гутенбергова галаксија, Београд.  cobiss