DOBOJ, Dobuj

sl1

Doboj 1942

sl1

Doboj stari grad, tvrđava Gradina

Etimologija

1415. Doboi in Uxora, naizgled postverbal od *do-biti kao naboj od na-biti, Priboj od *pri-biti, značenje nejasno. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

44° 44’ N, 18° 05’ E   
Grad u BiH. Nalazi se na desnoj obali reke Bosne, kod ušća reke Spreče u nju.

Istorijat

Na uzvišici kod istoimenog mesta, na levoj obali reke, postoji srednjovekovni grad podignut verovatno u XIII ili početkom XIV v. Sudeći prema vrsti gradnje, izvorno je zidan sa namenom da bude dvorac.
Prvi put se pominje 1415. kada su (početkom jula) Turci kod Doboja tukli mađarsku vojsku, koju je kralj Sigismund uputio dolinom Bosne da bi onemogućio turske pljačkaške pohode u Hrvatsku i Dalmaciju. Ova turska pobeda značila je prestanak mađarskog uticaja u Bosni. Doboj su Turci osvojili 1503. i u njemu su, sa kraćim prekidima, držali posadu do 1835. Spada u bolje očuvane gradove.
Austrijanci su ga osvajali nakratko u dva navrata: 1697. i 1718. kada su, posle pada Broda, Dervente i Gradiške, zauzeli i zapalili varoš (koja je upravo počela da se formira zajedno sa podgrađem), ali tvrđavu nisu mogli da osvoje. Pošto je sagrađen tvrdi grad u Tuzli, Doboj je služio kao zatvor za buntovnike. Na početku XVIII v. varoš je dobila brojno novo stanovništvo: izbeglice iz Mađarske, Slavonije i Vojvodine – iz krajeva koje su Turci izgubili Karlovačkim mirom. Godine 1851. tvrđavu je napustila i poslednja vojna posada.

Epski kontekst

Za grad se vezuje epski junak „od Doboja Mujo”. Pesme ga pominju u neistorijskom kontekstu junačke ženidbe Stojana Jankovića (Vuk III, 22) i Ivana Rišnjanina (Vuk III, 34).

Literatura

book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1958Mazalić, Đ.: Vinac i Doboj, Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu n.s. XIII, 233-240.
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.vv. Doboj, Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [107]  cobiss