ARŽANO, Aršan, Ažano

Etimologija

Aršan/Aržano je *Ržano ‘ražano’, od naziva za žitaricu raž *rъžь. (A.L.)

Atribucija

Aržano

Aršan Ažano

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

U pesmi „Ženidba Dizdarević Meha” (KH III, 6) to je verovatno mesto Aržano u Hrvatskoj kod Imotskog, blizu Vinice.
Međutim, u pesmi „Lički Mustaj beg i Orlanović Mujo” (KH I, 21) radnja kreće iz Duvna ali se u celini odigrava između Budima, Đule, Varadina, Dunava i Limana (što je uobičajeno epsko ime za rečnu luku). Uz to, akcentovana je dužina puta od Duvna do Aršana: Zdravo prođe pet stotina sela, / i trideset i četiri grada, / i četr'est i dvije palanke, / doklen dođe do Aršana b'jela, pa će najpre biti da je u pitanju Oršava na Dunavu, mesto koje je dugo bilo na granici između Austrije i Turske. Otud se i „krajina”, koja se pominje u pesmi, mora locirati tamo, pa se u tom smislu mora tumačiti i pominjanje „Njemačke zemlje” i Unđurovine. Vide .
Kod Daničića je zabeležen oblik Arašan („1687 razbi Parfiš herceg Sulimana vezira pod Arašanom“), za koji autor pretpostavlja da je brdo Haršanj blizu Mohača u Mađarskoj. Ukoliko se dopusti da je na tom brdu mogao postojati i istoimeni grad (kao u slučaju Avale, na primer), Aršan iz KH I,21 mogao bi biti i taj grad u Mađarskoj.

Literatura

book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [47]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:14]
book1990Мушовић, Ејуп: Нахија Ржани у XVI веку, Новопазарски зборник 14, Нови Пазар, 59-65.