HUM, Humac, Umac

Etimologija

Izvorno *Xъlmьskъ ‘Humski, grad Humljana’, zamena sufiksa preko lokativa vъ Xъlmьscě > u Humcu. (A.L.)

Atribucija

Hum

Humac Umac Humački grad

Geografski položaj

Hum i Humac su verovatno različita mesta, ali su u ovoj pesmi shvaćeni kao jedan isti grad.

Istorijat

U Imeniku Jugoslavije iz 1973. pod imenom Humac javljaju se dva naselja: Humac kod Bugojna i Humac kod Ljubuškog, oba u Bosni.
Pod imenom Hum postoji selo u Hercegovini (oblast Šuma), najverovatnije upravo ono mesto na koje se misli u pesmama. Smatra se da je selo nazvano po brdu Humu na kojem se nalaze zidine nekog starog grada, što se dobro uklapa u značaj koji pesme pridaju ovom mestu. Narod priča da je to bio Ivan-begov grad. Još se priča da su se nekad brodovi vezivali za stene na vrhu brda Huma. Niže sela, u podnožju brda Huma, početkom XX v. još uvek je stajao jedan krst grubo otesan od kamena sa nečitkim natpisom. Pričalo se da je dotle bila međa Ivan-begovine.

Epski kontekst

U KH III, 8 Hum je hrišćansko mesto kojim upravlja humački ban, a u okviru sižea iz njega dolazi junak pesme Pavičević Luka, koji se do kraja pesme iz osvete poturči i povede Turke na Hum. U Vuk VIII, 60 pominje se u kontekstu boja pod Ostrogom, a u Vuk VIII, 61, 62 kao polje u Grahovu. Pesma Vuk IX, 14 dovodi to polje u neposrednu vezu sa Grahovačkom bitkom 1858.

Još i: 3 Huma u BiH (kod Bugojna, Trebinja i Foče), Hum kod Buzeta (Hrvatska), Hum kod Niša (Srbija).

Literatura

book1903Дедијер, Јевто: Билећске Рудине, Српски етнографски зборник II, 5.  [321-323]  cobiss
book1903Ђурић-Козић, Обрен: Шума, Површ и Зупци у Херцеговини, Српски етнографски зборник, II/5, 1105-1293.  [1105-1293]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Humac]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [177]  cobiss
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  [83-84]  cobiss