HRVATI, Hrvat

Etimologija

Isprva je Hrvat grad verovatno sintagma sa starim genitivom množine u prvom delu: ‘grad Hrvatâ, hrvatski grad’, docnije se umesto u Hrvat gradu počela menjati u Hrvatu gradu. (A.L.)

Atribucija

Istorijat

Tokom XVI v. Turci su od osvojenih područja preko Dinare, u južnoj Hrvatskoj, osnovali vilajet Hrvati u koji je spadala i nahija (područje) Zminje polje. Ono se s istoka graničilo s nahijama Sinj i Cetina i nahijom Dicmo, sa severa s nahijom Vrhrika (Vrlika), i sa zapada s nahijom Petrova gora (Moseć) i Petrovo polje. Pošto je pao tvrdi grad Klis, s juga se graničilo s nahijom Klis. Život u vilajetu Hrvati, kao pograničnoj oblasti, nije bio lak: stanovništvo je mletačkoj kameri moralo plaćati zemljarinu, Turcima harač i Ugarskoj njen deo. I senjski uskoci su prodirali u ove krajeve i često robili hrišćane koje su shvatali kao turske podanike.
Ova oblast se, u skladu sa epskom poetikom, mogla javiti u pesmama i kao tvrdi (beli, veliki) grad (upor. slično sa Mađarskom – grad Madžar, Indijom – grad/zemlja Inđija, i sl.).
Kod Vuka u Rječniku javlja se kao sinonim za Hrvatsku.

Epski kontekst

U pesmi SM 107, čiji je siže neistorijski (devojka prerušena u vojnika ide u rat sa svojim zaručnikom), Hrvat je tursko mesto iz kojeg se do Trebinja stiže kroz Bosnu. Po tome odgovara vilajetu Hrvati, u epskom kontekstu shvaćenom kao grad. Isto to, samo u hrišćanskoj varijanti sa Hrvom barjaktarem i Hrvatkom devojkom – MH VIII, 5.
Od istorijskih događaja, pesma KH I, 30 peva o tome kako su Turci Udbinjani posle sedam godina osvetili smrt Mustaj-bega Ličkog koga je ubio Jovan Uzavac. Budući da je Mustaj-beg Hasunović Lički poginuo 1667, radnja ove pesme mogla se odvijati 1673. Pesma KH II, 63 (u kojoj se pominje Hrvo od Hrvata) opeva zarobljavanje Rakocije bana na brdu Mrkalju. S obzirom da je siže ženidbeni (tipa ometena prošnja), u pitanju nije nijedan od četiri stvarna predstavnika porodice Rakoci. Najpre će biti da je Rakocija ban iz ove pesme izgrađen prema istorijskom liku Đerđa II Rakocija koji se dugo i uporno borio protiv Turaka u Transilvaniji i tako među muslimanskim epskim pevačima izašao na zao glas. Njegovo supostavljanje ličkom Mustaj-begu, do koga u stvarnosti verovatno nikad nije došlo, takođe je svojstveno epskoj poetici, jednako kao i slanje savladanog protivnika sultanu na dar.

Literatura

book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss