SKRADIN, Sagradin

sl1

Skradin, pogled s mora

sl1

Skradin, pogled s kopna

Istorijski nazivi

Scardona

Etimologija

Od predslovenskog i predrimskog toponima Scardona sa likvidnom metatezom ar > ra i uobičajenim (takođe vrlo ranim) razvojem sufiksa -ōna preko vulgarnolat. * -ūna i slov. * -ynъ u -in, up. Solin, Promin(a). Isti (ilirski?) koren skard- (‘strm’?) u antičkom imenu planine Šare Scardus. V. Skok III 268. Oblik Sagradin, ako spada ovamo, izvrnut je radi stiha prema sagraditi. (A.L.)

Atribucija

Skradin

Sagradin

Geografski položaj

43° 49’ N, 15° 55’ E   
Mesto u Hrvatskoj.

Istorijat

Mala varoš i stari grad na desnoj obali Krke u Dalmaciji (Šibenska županija), 19 km severno od Šibenika.
Pominje se u antičko doba kao municipijum Scardona. U njoj je oko 530. bila biskupija. Turci su osvojili Skradin 1522. i držali ga (s prekidima) do 1684. Bio je opustošen i raseljen tokom mletačko-turskih ratova, ali se u XVIII v. oporavlja i postaje središte opštine (1705).
Kod Vuka u Rječniku: „u Dalmaciji blizu utoka rijeke Krke u more, mala varošica i više nje na brijegu zidine od staroga gradića, Scardona”.
Oblik Sagradin nije potvrđen nigde više osim u ovoj pesmi. Moguće da se zapravo ne radi o Skradinu, nego o nekom drugom mestu čije je ime iskrivljeno do neprepoznavanja. Siže ne može pomoći jer se Sagradin (mesto iz kojeg car prikuplja vojsku za pohod na Beč) pominje između Šaja (Damask, Sirija) i Carigrada.

Epski kontekst

Skradin se pominje samo u muslimanskim pesmama. U KH II, 57 skradinski ban stavlja svoju ćerku Anicu „na košiju” – tj. organizuje konjsku trku čiji pobednik dobija njegovu ćerku za ženu (vide ). Druge pesme ga pevaju kao muslimansko mesto (dakle pre 1684) poznato po epskim junacima Ibri Borčuloviću (MH III, 16; EH 4) i paši Skradinliji (EH 7).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [161, nap. 72]  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss