FALEM

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

U Rječniku JA smatra se da ovaj ojkonim postoji samo u epici i da za njega ne treba tražiti nikakvu realnu potvrdu. Siže je varijanta pesama Vuk III, 36 i Vuk VI, 49 o tome kako Ograšić serdar (u Vuk III, 36 – Bojičić Alija) skuplja vojsku za pohod protiv kaura ne bi li dokazao da novi junaci nisu gori od starih (vide ). Pesma nije samo iste strukture, već se u njoj javlja i ista formula savrh–sasred–sadno:

Zvaću neke Turske poglavice:
Savrh Bišća Osmanbegovića;
Sasred Bišća Poprženovića;
Sadno Bišća Ogojenovića;
Isprijeka Gologlavovića (Vuk III, 37:46–50).

Pomenuti gradovi su, međutim, drukčiji: Bosanski Novi, Jasenovo, Falem, Orašac, Kladuša. Čardak Diklića u Ravnim Kotarima i Udbinja ponavljaju se u sve tri varijante. Upravo taj detalj govori da je iza ovog ambicioznog epskog pohoda verovatno stajao jedan u nizu lokalnih sukoba koji tako reći nisu ni prestajali sve dok je Udbina bila u turskim rukama (1527–1689).